تنظیمات
عمومی
ارز پایه
زبان
تم
moon
sun
Enable / Disable Networks
در مجموع شامل NFTها است
اجازه 
مقدار دقیق
حریم خصوصی
غیر فعالسازی ردیابی رفتار 
در حالت حریم خصوصی
Company